ИНФОРМАЦИОННО ИЗВЕСТИЕ

ИНФОРМАЦИОННО ИЗВЕСТИЕ


Сподели

Защитата на лични данни е важен аспект за онлайн магазин БОТАНИКА и фирма Джи Би Ем Комерс ЕООД и всички ние сме възприели общи принципи за защита в това отношение. Във връзка с влизането на 25.05.2018 г. в сила на Общия регламент за защита на личните данни, настоящото Информационно известие Ви предоставя подробна информация, свързана със защитата на Вашите лични данни от страна на "Джи Би Ем Комерс" ЕООД.

Целта на настоящото Информационно известие е да Ви уведомим какви лични данни за Вас използваме, причините, поради които използваме и споделяме такива данни, колко дълго ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.

1.      ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ

Ние събираме и използваме Ваши лични данни до степента, която е необходима в рамките на нашите дейности, и за постигане на висок стандарт на персонализирани продукти и услуги. Ние можем да събираме различни видове лични данни за Вас, включително:

 • идентифицираща информация (напр. име, ЕГН, адрес);
 • информация за контакти (напр. пощенски адрес и e-mail адрес, телефонен номер);
 • данъчен статус (напр. данъчен идентификационен номер, данъчен статус);
 • данни, които са свързани с Вашата употреба на нашите продукти и услуги предлагани на уебсайта ни

Ние никога не събираме лични данни, свързани с Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, генетични данни или данни, свързани с вашия сексуален живот или ориентация или относно наказателноправни присъди („Данни за криминално досие”), освен ако нямаме законово задължение за това.

Данните, които използваме за Вас, могат да бъдат предоставени директно от Вас или да бъдат получени от други източници, като официални публични регистри (например Търговски регистър).

При обработването на лични данни дружеството е взело необходимите технически и организационни мерки за тяхната защита.

 

2.      ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

a. За изпълнение на наши правни и регулаторни задължения

Ние обработваме Ваши лични данни, за да изпълняваме някои правни и регулаторни задължения – например към Национална агенция по приходите;

b. Да изпълняваме договор, сключен с Вас, или да предприемем стьпки по Ваше искане преди сключването на договор

Ние използваме Ваши лични данни за сключване и изпълнение на нашите договори с Вас, както и за да:

 • Ви предоставяме информация по отношение на наши продукти и услуги;
 • Ви съдействаме и да отговаряме на Вашите искания;
 • Оценяваме дали можем да Ви предложим даден продукт или услуга и при какви условия;

 c. Да изпълняваме наши законни интереси

Ние използваме Вашите лични данни, за да разгърнем и развием нашите продукти или услуги чрез реклама както и да осъществим и защитим нашите законни права и интереси.

 d. Дадено от Вас съгласие

Ние уважаваме вашия избор в случай, че сме поискали съгласието Ви за определено обработване

Следва да отбележим, че при обработването на лични данни, дружеството не извършва автоматизирано вземане на решения.          

 

3.      ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С оглед изпълнение на гореспоменатите цели, ние предоставяме Вашите лични данни единствено на:

 • Доставчици, които извършват услуги от наше име – счетоводна къща, куриери и т.н.;
 • Финансови или съдебни органи, държавни агенции или публични органи, при поискване и до степента, разрешена съгласно закона;
 • Някои специалисти от регулирани сфери на дейност, например адвокати, в случаи на необходимост от защита на законните ни права и интереси;

При предоставянето на лични данни на трети лица, дружеството е взело всички законови мерки, тези лица да обработват лични данни въз основа на писмен договор, при спазването на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

 

4.      ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

Дружеството не предава лични данни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

 

5.      СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за определен период от време, който се определя от:

 • периодите, изискуеми за спазване на българското и европейското законодателство;
 • друг период по отношение на нашите оперативни изисквания, с оглед защитата на законните ни права и интереси:

a. Личните данни по договорите с клиентите ни се съхраняват за период от 10 години след края на договорното правоотношение или в друг определен от законодателството срок.

b. Счетоводната документация се съхранява от обслужващата ни счетоводна къща за срок от 10 години, в изпълнение на законовите изисквания.

 

6.      КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ

Съгласно законодателството за защита на личните данни, Вие имате определени права по отношение на личните Ви данни, както следва:

 •  На достъп: можете да получавате информация, свързана с обработването на Вашите лични данни, и копие от тези лични данни.
 • На поправка: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, може да изискате тези лични данни да бъдат съответно изменени.
 • На изтриване: може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона, освен ако дружеството не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които вземат превес пред интересите на субектите на данните, или за установяването, упражняването и защитата на законните права и интереси на дружеството;
 • На ограничаване: може да изисквате ограничаването на обработването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона.
 • На възражение: може да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация. Имате абсолютното право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, свързано с такъв директен маркетинг.
 • На оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право, по всяко време, да го оттеглите.
 • На преносимост на данните: когато е правно приложимо, имате право да Ви бъдат върнати Вашите лични данни, които сте ни предоставили, или, когато е технически възможно, те да бъдат предоставени на трето лице.

В съответствие с приложимите изисквания, в допълнение на Вашите права по-горе, може също да адресирате за възникнали нарушения на правата Ви до Комисията за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-518 или до компетентният за това съд.

 

7.      КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

При възникване на въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни съгласно настоящото Известие, можете да се свържете с нас на тел. 028738127 или имейл адрес info@botanika.bg

 

Марки представени в магазин Ботаника